US Forest Service
 

Central California Consortium

 

Central California Consortium
1600 Tollhouse Road
Clovis, CA 93611

(559) 297-0706
ext. 4962

Nyob Zoo Ib Tsoom Hmoob

Koob Tsheej Yuav Los Tom Ntej

*Sacramento Hmong New Year -Cal Expo, Sacramento, CA-(November 24th & 25th, 2012)

*Hmong International New Year- Fresno Fair Grounds-(December 26th , 2012-January1st, 2013)-

*Hmong Student Association Higher Education Conference North Fork, CA- Camp Sierra-(TBA)

*Hmong National Development Conference Radisson Hotel, Fresno, CA-(April, 4th-6th 2013)

 

Xav Txuas Lus, Hu Rau

Jerry Yee Her
CCC Asian Community Liaison
yjher@fs.fed.us

(559) 297-0706 ext. 4962

 

Printable Version

Nyob rau xyoo 2000, lub koos haum Central California Consortium (CCC) pib cev tes pab peb Hmoob thiab peb lub zej lub zog nyob rau hauv San Joaquin Valley. Lub nroog Fresno muaj li ntawm 32,000 leej neeg uas yog caj ceg Hmoob; Fresno yog lub nroog thib ob uas muaj Hmoob coob tshaj nyob rau hauv teb chaws meskas. Peb Hmoob nyiam mus ua si thiab siv public lands los sis cov hav zoov rau kev lom zem xws li tua nas tua noog, nuv ntses, pw yos hav zoov, de nceb, thiab ntau yam ntxiv. Lub koos haum CCC rau siab ntso txhawb thiab pab peb Hmoob kawm peb tau txais kev kawm qhia txog peb lub loom tiaj los sis environment. Tsis tas li ntawd xwb, CCC kuj cev tes pab rub Hmoob los ua hauj lwm rau hauv Forest Service.

Cov tub ntxhais ua hauj lwm nyob rau hauv CCC muaj cov Hmong Community Liaisons, los sis cov tub ntxhais Hmoob cev ncauj cev lus uas pab tau peb Hmoob rau ntau lub koob tsheej. Cov Hmong Community Liaisons hais lus Hmoob thiab tuaj ntawm Hmoob lub zej zog tuaj, yog vim li ntawv cov tub ntxhais no thiaj li pab kho txoj hauv kev rau tsoom fwv Forest Service taug los pab Hmoob.

Txhua yam lub koos haum CCC ua yog los kho kev phooj ywg kawm ruaj ntawm Hmoob thiab Forest Service kawm muaj kev sib txuas lus thiab kev nkag siab.

Hmoob Cov Koob Tsheej Nyob Ib Ceeb Tsam

Three pictures of students at local Hmong events

Nyob rau hauv peb lub loom tiaj thiab ib ceeb tsam, CCC muab tsoom fwv Forest Service cov lus zoo faib rau peb Hmoob hauv xov tooj cua, lub tub txais duab (television), thiab ntau lub koob tsheej. CCC cov neeg ua hauj lwm muaj rooj nyob rau pem cov koob tsheej qhia txog hauj lwm, pem lub koob tsheej ntov dej (water festival), thiab pem tshiab peb caug. Nyob rau pev, lawv pub cov ntawv tso cai siv hluav taws rau pem hav zoov rau peb cov Hmoob. Thaum lub caij tua nas tua noog thiab nuv ntses, cov neeg ua hauj lwm nyob rau hauv CCC faib Forest Service cov ntaub ntawv Hmoob qhia txog kev cai thiab kev nyab xeeb (kev ceev faj) thaum mus yos hav zoov. Tsis tas li no xwb, CCC kuj pab lub koos haum Hmong Student Association (HmSA) pem California State University, Fresno lub koob tsheej qhia txog txoj kev kawm ntawv qib siab (Annual Higher Education Conference).

Hmoob Cov Koob Tsheej Thoob Teb Chaws

Three pictures of national Hmong events

Cov tub ntxhais ua hauj lwm nyob rau hauv CCC kuj mus rau cov koob tsheej uas muaj neeg thoob teb chaws mus koom xws li lub Annual Hmong National Development Conference (HND). Tseeb tiag, cov neeg ua hauj lwm hauv CCC mus tuav ib lub workshop (kev cob qhia) hais txog txoj kev ua ib tug neeg paub tab hauv chaw ua num, kev coj ib pab ib pawg, thiab kev sib haum xeeb hauv chaw ua hauj lwm. Lub koos haum CCC thiab Forest Service Fire Prevention cov tub ntxhais ua num tuav ib lub rooj (booth) txhua lub xyoo rau pem peb Hmoob lub annual Hmong International New Year nyob rau hauv Fresno, CA. Lawv sau cov ntawv tso cai siv hluav taws pub rau peb Hmoob thiab pab qhia txog kev tua hluav taws, kev cai tua tsiaj thiab nuv ntses, thiab qhia txog kev ua hauj lwm rau hauv CCC thiab tsoom fwv Forest Service.

US Forest Service - Central California Consortium
Last Modified: Monday, 16 December 2013 at 14:18:58 CST


USDA logo which links to the department's national site. Forest Service logo which links to the agency's national site.